Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ   E-PUAP

  Od 1 maja 2008r. organy władzy publicznej mają obowiązek przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych e-PUAP – w celu umożliwienia obywatelom łatwiejszego i szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych.
W związku z tym, od 15 grudnia 2014r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/2014 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 4 grudnia 2014r. – w Sądzie Okręgowym we Włocławku funkcjonuje – elektroniczna platforma usług administracji publicznej e-PUAP.

   Z platformy e-PUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany formą wymiany korespondencji w trybie „on-line”. Korzystanie z platformy jest możliwe wyłącznie przez posiadaczy konta użytkownika na platformie e-PUAP. Założenie konta jest bezpłatne. Ponadto, aby skorzystać z tej formy przesyłania dokumentów zainteresowany musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym  (Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz.1450). Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego we Włocławku dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 00.98.1071 z późn. zm.), w tym skarg i wniosków, wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

UWAGA: w razie wniesienia pisma procesowego w formie dokumentu elektronicznego będzie ono obarczone brakiem formalnym w postaci braku własnoręcznego podpisu, co spowoduje konieczność wezwania autora pisma listem poleconym do własnoręcznego podpisania pisma w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu (albo odrzucenia).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r. - III CZP 9/12:


1.     Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 2; obecnie art. 125 § 21 k.p.c.).

2.     Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.).

 

 OSNC 2012/11/128, www.sn.pl, Biul.SN 2012/5/9


Dodatkowe informacje:

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Mariusz Graczyk
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d