Prawo Zgromadzeń

PRAWO ZGROMADZEŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach {Dz.U.2015, poz. 1485) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

ZAKAZ ZGROMADZENIA

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

ROZWIĄZANIE ZGROMADZENIA

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, w trybie nieprocesowym. Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia prawo wniesienia zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Informujemy, iż odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia w trybie art 16 ust.1 oraz decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w trybie art 20 ust. 4 i art 25 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.Prawo o zgromadzeniach, wnosi się bezpośrednio do siedziby Sądu Okręgowego we Włoclawku przy ul. Wojska Polskiego 22 .

Zostały wyznaczone miejsca do odbioru odwołań od decyzji w zakazie zgromadzenia tj. Sąd Okręgowy  przy ul. Wojska Polskiego 22 i Sąd Okręgowy przy ul. Długiej 65.

Ustalono w Sądzie Okręgowym we Włoclawku numer tel. i e mail  do kontaktów  w celu realizacji uregulowań powołanej ustawy:

- godzinach urzędowania Sądu tel sekretariatu Prezesa 54 422 25 07 e mail Kliknij aby zobaczyć

- w dni wolne i święta  tel 662 067 221

Konto pocztowe dla interesantów w sprawie  odwołań od decyzji  o zakazie zgromdzenia oraz do innej korespondencji związanej z  powołaną ustawą.
Kliknij aby zobaczyć

Rejestr zmian dla: Prawo Zgromadzeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy we Włocławku
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Opublikował:
Mariusz Graczyk
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d